Ο χρόνος υποβολής ηλεκτρονικής αίιτησης για τον

34ο Κλασσικό Μαραθώνιο παρείλθε .

Οι αιτήσεις που έγιναν εμπρόθεσμα αξιολογούνται

και σύντομα θα λάβετε μήνυμα απάντησης .

ΣΔΥΜ θΗΒΑΣ